Rechten en plichten

Wanneer u bij NedSpine komt voor een consult of behandeling, doen we er alles aan om u de beste zorg te leveren.  Dit doen we samen met u. De onderlinge relatie tussen patiënt en hulpverlener, zoals de rechten en plichten van beiden, zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De volgende alinea’s  geven meer informatie over deze rechten en plichten.

Rechten

 • Rechten op informatie
 • Recht om informatie te weigeren
 • Recht op toestemming geven
 • Recht op een second opinion
 • Recht op een medisch dossier
 • Recht op inzage van uw dossier

Plichten

 • Legitimeren
 • Gedragingen
 • Informatie over uw gezondheid
 • Privacy
 • Geheimhoudingsplicht
 • Gebruik en beveiliging van uw gegevens

Verwerking persoonsgegevens in het kader van AVG

Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het opvragen van een kopie van uw patiëntendossier. Via onderstaande formulieren kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen. 

Klik hier voor het formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon (gemachtigde) bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt / cliënt

Klik hier voor het formulier indien u geen patiënt bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens

Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com
Indien u een derde (al dan niet gemachtigd bent), verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com

Klachten

Bent u niet tevreden over de verleende zorg of bejegening bij Nedspine? Dan willen wij daar graag samen met u een oplossing voor vinden.

Hoe verloopt de procedure:
Wanneer is een klacht een klacht?

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken bij Nedspine, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de bejegening door onze medewerkers, de medische behandeling of de informatievoorziening. Ook kan de klacht gaan over zaken zoals wachttijden, privacy of de ruimte waarin u verbleef.

De eerste stap
De eerste stap die u kunt nemen wanneer u een klacht heeft, is dit bespreken met de betreffende persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het gewenste effect heeft of dat u de klacht niet met deze persoon (personen) wilt bespreken. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Nedspine.

De klachtenregeling van Nedspine
Nedspine beschikt over een klachtenregeling zoals in de Wet WKKGZ is voorgeschreven. Deze regeling zorgt ervoor dat op professionele wijze aandacht wordt besteed aan uw klacht. De oorzaken van de klachten worden geïnventariseerd en geregistreerd. Dit kan bijdragen aan verbetering van de zorg van Nedspine. 

Nedspine biedt de volgend mogelijkheden om klachten op te lossen:
• Bemiddeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris
• Formele schriftelijke klachtbehandeling door de instelling

De klachtenfunctionaris
In situaties waarbij twee partijen het niet eens kunnen worden, kan de klachtenfunctionaris gevraagd worden te bemiddelen. Hiermee wordt geprobeerd een oplossing te vinden en het vertrouwen te herstellen. De klacht, die afkomstig moet zijn van de patiënt of namens de patiënt, kan per brief, per email of via het digitale klachtenformulier in te vullen bij de klachtenfunctionaris worden ingediend.

Correspondentieadres bij klachten
De standplaats van de klachtenfunctionaris is Kliniek Orthopedium in Delft.

Postadres:
Kliniek Orthopedium
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Olof Palmestraat 20
2616 LS Delft

E-mailadres: klachten@orthopedium.nl

De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op te nemen. Met u kan dan overlegd worden op welke wijze u uw klacht wilt laten behandelen, door middel van bemiddeling of een formele schriftelijke reactie. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Geschillencommissie Zorg
Mocht u na de formele klachtbehandeling door middel van een schriftelijke reactie van de instelling niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.
Heeft u schade geleden en verwijt u dat de instelling dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot schadevergoeding bij de directie van Nedspine. De klachtenfunctionaris kan u over deze procedure informatie en advies geven.

Geheimhouding en privacy
Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennisnemen. Deze verplichting geldt ook voor de klachtenfunctionaris. U kunt erop rekenen dat de gegevens over u en uw klacht strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenregistratie
De klachtenfunctionaris houdt een register bij van de binnengekomen klachten en brengt hierover verslag uit aan de directie van Nedspine. Ook hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy.

Instanties buiten Nedspine
U kunt zich altijd met uw klacht wenden tot externe personen en/of instanties buiten Nedspine.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680, 3500 GR Utrecht

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250, 3500 GG Utrecht

Het Juridisch Loket
Bel 0900 – 8020 of kijk op juridischloket.nl voor adressen bij u in de buurt.

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LP)
Postbus 9101, 3506 GC Utrecht

Regionale Tuchtcolleges
Kijk voor de adressen op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Wanneer u meent dat u schade heeft opgelopen door een medische fout, kan uw claim worden ingediend bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Nedspine. Nedspine is hiervoor verzekerd bij VVAA. Deze procedure kan gestart worden in overleg met de klachtenfunctionaris. Aangezien dit vaak een langdurige en complexe procedure is, adviseren wij u om gebruik te maken van uw rechtsbijstandsverzekering of een letselschadeadvocaat.

Lees hier Klachtenregeling Clienten NL Healthcare Clinics (Medinova, Orthopedium, Nedspine, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis) 

Lees hier Regelement Klachtenfunctionaris NL Healthcare Clinics (Medinova, Orthopedium, Nedspine, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis)

naar boven